ANBI

De Stichting Lions Maas en Waal is al vele jaren een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.
De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41261222, met RSIN fiscaal nummer 8049.88.699.
De Stichting is statutair gevestigd in Ewijk.

Via de mail is de Stichting bereikbaar: penningmeester@lcmw.nl

Doelstelling
De Stichting heeft statutair als doelstelling:
a. het organiseren van acties met als doel de inzameling van gelden voor ideële en sociale doelen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Concreet houdt deze doelstelling in, dat op getracht wordt om gelden te verkrijgen, welke aan goede doelen besteed kunnen worden.

Besteding van gelden
De ontvangen gelden worden besteed aan een goed doel. Speciale spelregels (het beleid) zijn opgesteld voor de wijze waarop een goed doel gekozen wordt. Deze spelregels worden ook gebruik om de ontvangen verzoeken voor een bijdrage in een bepaald doel te toetsen.
Hier de link naar de spelregels: de spelregels.

Bestuurders van de Stichting
Het bestuur van de stichting wisselt ieder jaar van samenstelling.In de statuten van de Stichting is geregeld, dat elk bestuurslid samen met een ander bestuurslid bevoegd zijn om namens de Stichting op te treden.

De bestuurders van de Stichting genieten geen salaris of beloning, in welke vorm dan ook.

Verslag activiteiten
Enkele activiteiten die de stichting in de afgelopen jaren heeft ondernomen/ondersteund:
– het uitgeven van de Maas en Waal kalender
– het uitgeven van Maas en Waal wenskaarten
– het financieel ondersteunen bij het opzetten van Respijtzorg in Druten
– het financieel ondersteunen van het Odensehuis in Beuningen

Financiële verantwoording
De Stichting heeft een boekjaar, dat loop van 1 augustus tot en met 31 juli. Om deze reden wordt telkens over 2 jaren de balans en het exploitatie-overzicht gepubliceerd.

Hieronder de link naar de meest recente balans en exploitatie-overzicht:
Exploitatieoverzicht 2015-2108
Balans 2018